NAME

dumpio - tool to dump important radeon registers

SYNOPSIS

dumpio

AUTHOR

Thomas Hilber sparkie@lowbyte.de